Obchodní podmínky

Podmínky užívaní aplikace Na kole i pěšky

Úvodní ustanovení

Tato jednoduchá aplikace Vám pomůže zjistit jaké cyklostezky, stezky pro horská kola, pro pěší, pro inline, hipostezky, vodácké, běžkařské a naučné stezky se nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už si dovolenou plánujete nebo se nacházíte přímo na místě, nabídne Vám v dané lokalitě několik tras. Na nich pak mapuje různé body zájmu, kterých je již zde více než 24000 - místa která stojí za to navštívit, různé atrakce, muzea, galerie, památky - ale také kde se můžete najíst, vykoupat, přenocovat nebo "okoštovat" dobré vínečko. To vše včetně kontaktů a popisu daných míst.

I. Vymezení pojmů a závaznost podmínek

 • 1. „Podmínky užívání“ – Podmínky užívání aplikace Na kole i pěšky.
 • 2. „Provozovatel“ – Provozovatelem se má na mysli provozovatel a tvůrce aplikace Na kole i pěšky pan Jan Křeček, adresa: Tabule 741/9, 691 53 Tvrdonice, webové stránky na adrese: , IČ: 70294232.
 • 3. „Webové stránky“ – webovými stránkami se mají na mysli webové stránky provozované provozovatelem na adrese
 • 4. „Aplikace“ – aplikace znamená mobilní aplikace Na kole i pěšky.
 • 5. „Uživatel“ – uživatelem se má na mysli fyzická nebo právnická osoba, která si stáhne aplikaci nehledě na zdroj, ze kterého aplikaci stahovala.
 • 6. Tyto podmínky jsou pro uživatele aplikace závazné od okamžiku, kdy si uživatel aplikaci stáhne do svého mobilního telefonu. Tímto stažením také uživatel souhlasí s jejich zněním v celém rozsahu.

II. Podmínky užívání aplikace

1. Uživatel bere na vědomí, že okamžikem stažení aplikace dochází mezi uživatelem a provozovatelem k uzavření smlouvy o poskytování služeb s tím, že obsah vzájemných práv a povinností uživatele a provozovatele je upraven zejména těmito podmínkami užívání, ale také platnými právními předpisy České republika, především normami práva autorského.

2. Uživatel je povinen používat aplikaci k účelu, ke kterému je určena, což je dle prohlášení provozovatele především pomoc uživateli při cestování přírodou. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které způsobí uživatel nesprávným používáním aplikace sobě, nebo třetím osobám.

III. Udělení Licence

 • 1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem.
 • 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli nepřenosnou a nevýhradní licenci k aplikaci.
 • 3. Uživatel je oprávněn užívat Aplikaci výhradně v souladu s těmito podmínkami užití a není oprávněn aplikaci jakkoliv měnit, upravovat a rozmnožovat.
 • 4. Stažením aplikace uživatel bere na vědomí skutečnost, že veškerý obsah aplikace, zejména systematika stezek, fotky a trasy, jsou ve výhradním vlastnictví rovozovatele, případně je provozovatel držitelem licence poskytnuté na tento obsah třetí stranou, a uživatel proto není oprávněn obsah aplikace kopírovat, šířit, či si ho jinak přivlastňovat v rozporu s autorským zákonem. Toto je možné pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
 • 5. Uživatel je oprávněn užívat obsah aplikace pouze a jen pro svojí osobní potřebu.

IV. Práva a povinnosti uživatelů aplikace

 • 1. Uživatel je oprávněn užívat funkce aplikace zdarma.
 • 2. Uživatel užívá aplikaci prostřednictvím svého mobilního telefonu.
 • 3. Provozovatel je oprávněn omezit nebo zcela zamezit možnost užívání aplikace bez předchozího oznámení. To může učinit i ve vztahu ke konkrétnímu uživateli v případě, že se důvodně domnívá, že daný uživatel užívá aplikaci v rozporu s těmito podmínkami užití. Uživateli nevzniká nárok na jakoukoliv náhradu či kompenzaci v souvislosti s výše uvedeným jednáním provozovatele.
 • 4. Provozovatel neodpovídá za žádnou újmu způsobenou byť při řádném užívání aplikace, zejména za zranění při turistice na stezkách nabídnutých aplikací.
 • 5. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel mu může zasílat v souvislosti s užíváním aplikace jakákoliv reklamní sdělení, zejména takzvané push-notifikace. K tomu dává stažením aplikace uživatel výslovný souhlas.
 • 6. Uživatel bere na vědomí, že aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Stejně tak aplikace nemusí být dále dostupná zejména v případě přírodních katastrof a protiprávního jednání třetích osob. Případná nedostupnost aplikace se nepovažuje za pochybení na straně provozovatele a uživateli na základě této skutečnosti nevznikají vůči provozovateli jakékoliv nároky.
 • 7. Uživatel si je vědom toho, že případě jakéhokoliv porušení ustanovení těchto podmínek užití je po něm provozovatel oprávněn vymáhat jemu způsobenou újmu, zejména ušlý zisk.

V. Zabezpečení aplikace

 • 1. Provozovatel prohlašuje, že poskytuje Uživatelům Aplikace nejvyšší možnou ochranu proti ztrátě či zneužití dat vytvořených v rámci aplikace.
 • 2. Provozovatel rovněž provádí pravidelné kontroly proti případnému nepovolenému průniku.

VII. Ochrana osobních údajů

 • 1. Provozovatel tímto prohlašuje, že hodlá ouživatelích, tedy fyzických a právnických osobách, které si stáhnou do svého zařízení nabízenou aplikaci, shromažďovat osobní data a to pouze v rozsahu – jméno, přijímení a emailová adresa. Ostatní osobní data nebudou od uživatelů získávána, případně nijak ukládána do databáze provozovatele, pokud je uživatelé poskytnou.
 • 2. Výše uvedená osobní data uživatelů provozovatel shromažďuje za účelem možnosti poskytovat službu takzvaného hodnocení aplikace. Díky ní mají uživatelé právo aplikaci po stažení ohodnotit a sdělit jejich názor na používání aplikace ostatním uživatelům. Tento systém vyžaduje možnost odlišit jednotlivé uživatele, aby zejména podvodnými a urážlivými hodnoceními nedošlo k poškození provozovatele, a právě za tímto účelem budou výše uvedené osobní údaje o uživatelích provozovatelem shromažďovány.
 • 3. Veškerá jednání provozovatele související s užíváním osobních údajů uživatelů jsou v souladu s těmito podmínkami užití a právnimi předpisy ČR, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

VIII. Závěrečná ustanovení

 • 1. Veškerá komunikace mezi provozovatelem a uživatelem bude realizována prostřednictvím e-mailu či telefonu, který je umístěn na webových stránkách.
 • 2. Uživatel je povinen uvádět své kontaktní údaje ke dni přijetí těchto podmínek užití. Každá strana může změnit své kontaktní údaje prostřednictvím oznámení doručeného na základě tohoto ustanovení.
 • 3. Podmínky užití mohou být jednostranně měněny a doplňovány provozovatelem s tím, že taková změna nabude účinnosti ve lhůtě 3 dnů ode dne zveřejnění takové změny na webu.
 • 4. Tyto podmínky jsou účinné od jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.